Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief

   Algemene Voorwaarden Samen in Groei

   Algemeen:
   Samen in groei is opgericht door Petra Koolen (hierna te noemen; de coach) gevestigd te Goirle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78756073. Samen in groei richt zich op het coachen van ouders van kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar (hierna te noemen; de client), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten. Samen in groei verzorgt tevens zwangerschapscursussen en babytaalcursussen voor ouders en professionals.

   Toepasselijkheid:
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Samen in groei en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

   Vertrouwelijkheid:
   Samen in groei is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies.

   Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s). Samen in groei is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

   Verhindering:
   Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail/ app of telefonisch.

   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:
   De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de ouder(s) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

   Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen (de reeds gemaakte kosten) van de coach op de ouder(s) onmiddellijk opeisbaar.

   Tarieven:
   De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Samen in groei. (www.sameningroei.nl) of zijn op te vragen bij Samen in groei. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
   Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
   Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de ouder(s) inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Samen in groei houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

   Betalingsvoorwaarden:
   Voor de betaling ontvangt u een factuur via de mail. De ouder(s) van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Samen in groei t.n.v. Samen in groei KNAB NL88 KNAB 0603 5137 94 onder vermelding van factuurnummer en datum.

   Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Samen in groei een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Samen in groei gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten,
   € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Samen in groei genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Samen in groei gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouder(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

   Aansprakelijkheid:
   Samen in groei zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach kan worden verwacht. Samen in groei  is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Samen in groei, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Samen in groei. Vergoeding aan de ouder(s) kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Samen in groei.
   Voor lichamelijke- en psychische klachten van de ouder(s) of cliënt raadt Samen in groei aan altijd contact op te nemen met uw huisarts of een specialist.

   Samen in groei is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de ouder(s). Indien de ouder(s) aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Samen in groei die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Samen in groei voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar.

   Toepasselijk recht en geschillen:
   Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

   Vindplaats en wijzigingen voorwaarden:

   Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.sameningroei.nl

   Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach, tenzij duidelijk ruim van te voren (minimaal een maand) door beide partijen anders is overeengekomen.

   Klachten:

   Samen in groei zet zich in om jou zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden of ergernissen ontstaan en/of dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je krijgt. 

   Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen.

   Lukt het niet om het conflict op te lossen, dan kun je je wenden tot Klachtenportaal Zorg.

   Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.